ޑެޕޮސިޓް އަކީ ބިދޭސީ މީހުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ ވަރކް ވިސާގެ ދަށުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެވެ. ޑިޕޮސިޓް ދަށްކަން ޖެހޭނީ ބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖެ އެތެރެ ވުމުގެ ކުރިން ނެވެ.
ޑެޕޮސިޓް ލާރި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ބިދޭސީ މީހާ ކުށްލި ހާއްލަތެއް ދިމާވެގެން، ސަރުކާރުން ޒިންމާ ނަގާ އެމީހަކު ފޮނުވާލަން ޖެހިށްޖެ ހާލަތެއްގައެވެ.

ޑެޕޮސިޓް ރިފަންޑު ކުރެވޭނީ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ހާލަތުގަ އެވެ:
– ވަރކް ވިސާ ކެންސަލް ކުރެވި، އެންޕުލޯޔަރ ބިދޭސީ މީހާ އޭނާގެ ޤައުމަށް ދާން ޓިކެޓް ނެގީމަ އެވެ.
– އެންޕުލޯޔަރ ބަދަލު ވުމުން.
– އެންޕުލޯޔީ ނިޔާ ވުމުން.
މިނޫން އެހެން އެށްވެސް ހާލަތެށްގައި ، ޑެޕޮސިޓް ރިފަންޑު ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ޑީޕޯޓް ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޑެޕޮސިޓް ރިފަންޑެށް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

  1. – ސެކިޔުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްގެ ސިލިޕް ކޮޅު.
    – އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ( އާންމު ފަރުދެއްނަމަ) އަދި ކޮމްޕަނީ ރަޖިސްޓުރޭޝަން ސެޓިފިކެޓް (ކުންފުންޏެއް ނަމަ )
    – ޑެޑް ބޮޑީ ރިޕޯޓް (ބިދޭސީ މީހަ މަރުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި )
    – ބޭންކް އެކައުންޓް ވެރިފިކޭޝަން ލިޔެކިޔެން.
    – ރިފަންޑު ސިލިޕް ( އޮންލައިންކޮށް ޑެޕޮސިޓް ދެއްކި ނަމަ)
  2.  

Comments are closed.

Close Search Window