އޮންލައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމެވެ.

އީ.އޭ ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނައުމަށް އެދި ހުށައެޅޭނީ ކޯޓާ ލިބިފައި ވާނަމައެވެ.

ޑިޕޮސިޓް އަކީ ބިދޭސީ މީހުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ ވަރކް ވިސާގެ ދަށުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ދެނެގަންނަވާ.

ޙަބަރާއި އިއުލާން

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެންމެ ފަުހުގެ އަޕްޑޭޓުތައް

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައުލޫމާތު​

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހރާއްޖެއަށް އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްއާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވައިދުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމެވެ. މި މިނިސްޓްރީއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން: ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން، ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕާރމިޓް އަދި ލައިސެންސްތައް ދޫކުރުން، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޯޓާ އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް (އީ.އޭ) ދޫކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް

 * ވަޒީފާ ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި އަދި ބިދޭސީ މުވައްޒުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

 * ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޒުވާނުން އިތުރުކުރުން / ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުން

 * ފަންނީ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލުން

 * މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރާ އިޤްތިސާދެއް ބިނާކުރުން

 * ފަހުރުވެރި ވާރކްފޯސްއެއް ޤާއިމުކުރުން

Ministry of Economic Development
Male' shore-front
Close Search Window